ZASADY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU


 • Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku w dni robocze, wyjątkiem przerw ustalonych z Organem Prowadzącym. Do końca września Dyrektor musi zawiadomić Rodziców / Opiekunów o dniach wolnych, z zastrzeżeniem że tych dni nie będzie więcej niż 5 dni. Za dni wolne uzgodnione z Organem Prowadzącym nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 • Przedszkole jest czynne 10,5 godzin dziennie (od godziny 6.30 do godziny 17.00).
 • Przedszkole przyjmuje dzieci od 2 do 6 lat.
 • Przedszkole jest wielodziałowe.
 • Jeżeli w sezonie wakacyjnym (lipiec - sierpień) i w okresie ferii szkolnych wystąpi zmniejszenie frekwencji, to Przedszkole zastrzega sobie prawo życzenia grup, jak również czasowe zamknięcie placówki, ustalonej przez osobą prowadzącą Przedszkole.
 • Szczegółową organizacją wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa "Arkusz organizacji przedszkola" opracowany przez Dyrektora Przedszkola do dnia 30 kwietnia i przedstawiony do akceptacji Organowi Prowadzącemu.
 • W arkuszu organizacyjnym Przedszkola określa się w szczególności: czas pracy Przedszkola, liczbą pracowników z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbą dzieci, liczbą oddziałów, terminy przerw w pracy Przedszkola.
 • Organizacją pracy Przedszkola w ciągu dnia określa Ramowy Rozkład Dnia opracowany przez Dyrektora Przedszkola.
 • Ramowy Rozkład Dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i czas realizacji zajęć - podstawy programowej - prowadzonych w Przedszkolu.
 • W szczególnych przypadkach Dyrektor a w przypadku jego nieobecności Wicedyrektor może zmienić organizacją dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
 • Przedszkole może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.
 • Dzieci, które nie uczęszczają na zajęcia dodatkowe pozostają pod opieka nauczyciela prowadzącego grupą.
 • Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: z dziećmi 3 - 4 - letnimi około 15 minut, z dziećmi 5 - letnimi około 30 minut. W ramach zajęć dodatkowych dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach: język angielski, logopeda, taniec, rytmika, taekwondo, teatrzyki, koncerty, wycieczki, inne imprezy organizowane przez Przedszkole.
 • W Przedszkolu są prowadzone zajęcia dodatkowe, niektóre darmowe (w cenie czesnego) będą opłacane przez rodziców.
 • W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez Rodziców.
 • Propozycje w tym zakresie zgłasza ogółowi Rodziców Dyrektor Przedszkola.
 • Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.
 • Koszty wyżywienia dziecka pokrywane są w pełni przez Rodziców/Opiekunów (9zł)
 • Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy Przedszkola